Algemene voorwaarden 't Wolhuis 

't Wolhuis 
Martine Van Duyse
Dokter Haekstraat 70
9200 Grembergen - Dendermonde 
BE0665 85 71 91 
IBAN: BE17 0018 0600 6321 

Artikel 1: Toepassing 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen 't Wolhuis en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door Artemysia.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 2: Prijs en offertes 

2.1. De prijzen die van toepassing zijn op de producten/diensten/workshops  zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten

2.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

2.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Artikel 3: Bestellingen 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door ‘'t Wolhuis.  't Wolhuis" behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. "‘'t Wolhuis" stelt hiervan de klant binnen de 7 werkdagen  schriftelijk op de hoogte.
"‘'t Wolhuis" levert de bestelling pas na ontvangst van betaling. Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiertoe volstaan.

De weergave van de kleuren op een computerscherm of print kan afwijken van de werkelijke kleur. Wij kunnen niet aansprakelijke gesteld worden voor enige afwijking in kleur, omschrijving of afwijking van de prijs. Indien er zich toch een vergissing zou voordoen, zullen wij u daar eerst van op de hoogte stellen. U zal dan de juiste gegevens ontvangen.

Artikel 4: Workshops 
Het inschrijven voor een workshop van ’t Wolhuis of mede georganiseerd door ’t Wolhuis leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

4.1. Inschrijven  en totstandkoming van de overeenkomst 
Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt men een bevestigingsmail. 
De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling!
’t Wolhuis en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van ’t Wolhuis hiervoor als een vermoeden van bewijs.

4.2. Annulatie / afgelasten 
Indien de klant zich voor een evenement heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld te worden via mail naar info@wolhuis.be. Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door ’t Wolhuis.
Bij annulering tot uiterlijk 10 dagen voor de workshop/evenement, wordt de betaling teruggestort.
Bij annulering binnen de 10 dagen voor de workshop/evenement gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Indien de klant niet aanwezig is op de workshop, gebeurt geen terugbetaling.

Artikel 5: Levering

Alle door ons opgegeven leveringsdata worden ter informatie meegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de koper zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Elke eventuele vertraging van onzentwege kan geen reden zijn voor de ontbinding van de overeenkomst. 

Wij doen beroep op Bpost of DPD voor de verzending van onze pakjes. 't Wolhuis  is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij Bpost of DPD, overmacht, stakingen of onvoorziene omstandigheden. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen. In ieder geval gebeurt het transport op risico van de koper ongeacht de eventueel overeengekomen leveringsvoorwaarden. Vertraging door de transportfirma  kan op geen enkele manier aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper. 
De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens en afleverdetails. Bij het niet ontvangen of verloren gaan van het pakket omwille van foute adresgegevens is 't Wolhuis niet aansprakelijk.

Wij voorzien voldoende voorraad, bij niet onvoldoende voorraad bestellen wij de producten bij.  Onder Normale omstandigheden hebben wij onze orders binnen de week na bestelling. Wij bestellen steeds op maandag en ontvangen de levering dan tegen het einde van de week. Deze termijn is niet bindend! Wij hangen hiervan af van onze leverancier. 

Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand van 't Wolhuis zijn bedrijf uitoefent. De opdrachtgever dient dit duidelijk aan te geven bij het kiezen van de verzendmethode. 

Artikel 6: Betalingen 

Online betalen is mogelijk. Wij aanvaarden Bancontact - Visa - Mastercard . 

Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de ontvangst ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in. Na het verstrijken van deze termijn zal elk protest als laattijdig worden afgewezen. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn al onze facturen contant betaalbaar en dit op onze maatschappelijke zetel. Overschrijvingen gebeuren steeds naar volgende bankrekening:
IBAN: BE17 0018 0600 6321 (BNP paribas) 

Niet tijdig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een rente geven van minimum 1 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige. 

Tevens zal, bij gebreke aan betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15 % met een minimum van € 25 en een maximum van € 1.500 ten titel van conventionele schadevergoeding. Deze forfaitaire schadeloosstelling belet geenszins dat wij een hogere schadevergoeding kunnen eisen als wij het bewijs leveren dat de opgelopen schade deze forfaitaire schade overschrijdt.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn eveneens voor de rekening van de klant. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Recht van verzaking en omruiling

De klant kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010, binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd boeken, patronen of andere vergelijkbare producten of producten waarvan de verpakking geopend is. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren (onder andere voorzien van alle wikkels en labels, strengen mogen niet tot bollen gewonden zijn).  Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering, opkosten van de klant.

In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is klant verplicht binnen veertien (14) werkdagen na de levering van het ontvangen product hier melding van te maken bij ’t Wolhuis. Het product dient vervolgens in de staat waarin de klant het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan 't Wolhuis, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.

Indien de klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt 't Wolhuis binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de klant aan 't Wolhuis betaalde middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat 't Wolhuis, van de klant hiertoe aangewezen heeft gekregen.

‘'t Wolhuis,’ is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming kan de klant geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van 't Wolhuis voor welke schade dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 't Wolhuis is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Artikel 10:  Overmacht

In geval van overmacht is 't Wolhuis niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. 't Wolhuis is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 11: Privacy 

Wij vinden je privacy belangrijk en hechten grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens tijdens het verzamelen. Je gegevens worden op een veilige manier verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en ons Privacybeleid. Het privacybeleid  is openbaar te consulteren via onze website of ten alle tijde op te vragen.


Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen 't Wolhuis en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 - 2024 Wolhuis | sitemap | rss